Statut koła:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

STATUT STUDENCKIEGO
KOŁA NAUKOWEGO
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
E-XPERT

SOPOT MARZEC 2014

 

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa organizacji brzmi: Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych „E-XPERT” Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania UG, zwane dalej Kołem.

Koło zostało powołane z inicjatywy studentów UG, zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Statutem UG.

Siedzibą Koła jest:

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

 

Art. 2 CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Głównym celem działalności Koła jest zdobywanie wiedzy z dziedziny technologii informatycznych oraz metodyk zarządzania projektem.

Celem Koła jest także szeroko pojmowana promocja jego członków na zewnątrz.

Głównymi kierunkami działalności Koła jest:

 1. prowadzenie projektów, których celem jest tworzenie oprogramowania i systemów informatycznych,
 2. poszerzanie praktycznej znajomości technologii informatycznych,
 3. specjalizacja członków Koła w dziedzinie metodyk zarządzania projektem,
 4. organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji w dziedzinach związanych z zastosowaniami informatyki w biznesie,
 5. prowadzenie projektów mających na celu promocję studentów Uniwersytetu Gdańskiego w sektorze firm informatycznych i konsultingowych.

 

Art. 3 FORMY REALIZACJI CELÓW KOŁA

 1. Oprogramowanie i Systemy Informatyczne powstałe w wyniku prac projektowych.
 2. Publikacje wyników badań i osiągnięć Koła w mediach.
 3. Promocja strony internetowej Koła.
 4. Seminaria naukowe oraz konferencje o tematyce z zakresu wyżej wymienionych obszarów zainteresowań Koła.
 5. Referaty i publikacje.
 6. Wykłady i szkolenia wewnętrzne.
 7. Kontakty z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi.
 8. Współpraca z innymi kołami naukowymi na terenie UG.
 9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami życia gospodarczego.
 10. Realizacja zleceń na rzecz jednostek gospodarczych.
 11. Czynne uczestnictwo w organizowaniu krajowych i zagranicznych praktyk i stypendiów dla studentów (w tym staże na uczelniach i w przedsiębiorstwach).
 12. Organizacja krajowych i zagranicznych obozów naukowych.
 13. Pomoc w zatrudnianiu najlepszych studentów i absolwentów.
 14. Wspieranie i pomoc (promocja) w uzyskiwaniu stypendiów i praktyk przez członków Koła.

 

Art. 4 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Oprogramowanie tworzone przez członków Koła są na licencji Creative Commons 2.5 Uznanie Autorstwa (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pl) z zachowaniem praw autorskich na autora Oprogramowania.
 2. Autor Oprogramowania udziela Kołu dożywotniej licencji na użytkowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie części lub całości Oprogramowania na cele działalności Koła.
 3. Koło zobowiązane jest do zachowania pełnej informacji o autorze Oprogramowania oraz umieszczania tej informacji w Oprogramowaniu pochodnym.

 

Art. 5 FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność koła pochodzić będą z:
  • 1) Darowizn przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych oraz osób fizycznych,
  • 2) Organizacji współdziałających z Kołem,
  • 3) Instytucji gospodarczych zlecających Kołu Naukowemu określone prace badawcze,
  • 4) Instytutów bądź katedr w UG, na rzecz których Koło prowadzi zlecone prace badawcze, bądź statystyczne,
  • 5) Katedry Informatyki Ekonomicznej.
 2. Koło może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy
 3. Koło może posiadać wartości niematerialne i prawne

 

Art. 6 CZŁONKOSTWO

 1. Członkami Koła mogą zostać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Absolwenci kontynuujący współpracę z Kołem Naukowym Systemów Informatycznych E-xpert uzyskują status członka honorowego.
 3. O nadaniu pełnych praw członkowskich decyduje Zarząd.
 4. Pełnoprawny członek Koła ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła.
 5. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
  • 1) rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej lub w formie e-mail,
  • 2) decyzji Walnego Zgromadzenia (wymagana zwykła większość głosów) na wniosek Zarządu,
  • 3) utraty statusu studenta,
  • 4) wskutek rozwiązania Koła.
 6. Wniosek o skreślenie z listy członków może wynikać z następujących przyczyn:
  • 1) brak aktywności w działaniu,
  • 2) uchylanie się od uczestnictwa w spotkaniach i pracach Koła,
  • 3) niedotrzymywanie terminów prac zleconych i zobowiązań wobec Koła,
  • 4) działanie niezgodne ze statutem UG i statutem Koła,
  • 5) naganna postawa wobec pozostałych członków Koła.

 

Art. 7 ORGANY KOŁA

 1. Organami Koła są:
  • 1) Zarząd,
  • 2) Walne Zgromadzenie.
 2. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy:
  • 1) są sprzeczne z prawem, Statutem UG,
  • 2) naruszają powagę lub interes Uczelni.
 3. 3. Praca organów Koła ma charakter społeczny.

 

 

Art. 8 WALNE ZGROMADZENIE

 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
 2. Prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu określają punkty artykułu 6.
 3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w semestrze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek 2/5 pełnoprawnych członków, lub na wniosek Opiekuna Naukowego.
 5. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • 1) określanie kierunków pracy Koła
  • 2) wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu
  • 3) zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni
  • 4) zatwierdzanie rocznego raportu działalności
  • 5) odbieranie pełnych praw członkowskich

 

Art. 9 ZARZĄD

 1. Zarząd składa się z dwóch członków:
  • 1) prezesa
  • 2) vice prezesa lub dwóch vice prezesów, w zależności od liczby członków koła.
 2. Zarząd współpracuje z Opiekunem Naukowym Koła, Dziekanem, Kierownikiem i pracownikami Katedry Informatyki Ekonomicznej.
 3. Członkowie Zarządu reprezentują Koło na terenie Uczelni.
 4. Zarząd organizuje i kieruje pracą Koła.
 5. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
 6. Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu przez głosowanie przy co najmniej połowie obecnych członków większością 2/3 głosów.
 7. Do kandydowania do Zarządu wymagany jest półroczny staż w charakterze pełnoprawnego członka Koła oraz status pełnoprawnego członka.
 8. Kadencja Zarządu trwa 1 semestr.
 9. Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu i potrzeba do tego większości kwalifikowanej (tzn. 2/3 głosów członków obecnych), przy obecnej co najmniej połowie pełnoprawnych członków Koła lub na własną pisemną prośbę członków Zarządu.

 

Art. 10 OPIEKUN NAUKOWY

 1. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
  • 1) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji;
  • 2) pomoc w działaniu koła naukowego.

 

Art. 11 TRYB PRACY KOŁA

 1. Członkowie Koła realizują działalność badawczą, wydawniczą i inne pod kierunkiem Opiekuna Naukowego (bądź opiekunów naukowych poszczególnych sekcji Koła usytuowanych przy Katedrach, o ile takie istnieją).
 2. Częstotliwość i terminy spotkań Koła ustala Zarząd w uzgodnieniu z Opiekunem Naukowym i członkami Koła.
 3. Zebrania członków Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z uwzględnieniem przerw feryjnych i wakacyjnych.
 4. Celem zebrań jest omówienie bieżącej i planowanej działalności Koła.
 5. Decyzje wiążące dotyczące działalności programowej Koła podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego i samych członków.
 6. Sprawy związane ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia regulują punkty 3,5,6 artykułu 8 statutu Koła.

 

Art. 12 TRYB ZMIANY STATUTU

 1. Wniosek o zmianę statutu może być wniesiony przez 1/4 pełnoprawnych członków, bądź przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu w formie pisemnej.
 2. Zmiany w statucie Koła mogą być nanoszone tylko przez Zarząd Koła w wyniku głosowania.
 3. Statut zostaje zatwierdzony większością kwalifikowaną przy obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków.

 

Art. 13 TRYB ROZWIĄZANIA KOŁA

 1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
  • 1) uchwały Walnego Zgromadzenia;
  • 2) decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni;
  • 3) wykreślenia z rejestru – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków wynikających z Rejestru Kół Naukowych.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن